2013-08-27

Konstresa till Amsterdam 2016


Konstresa till Amsterdam 
18-23 april 2016
Resan innehåller bl a besök på  museerna Rijksmuseum, van Goghmuseet och Stedelijk moderna museum. Vi besöker också Rembrandtshuis och Anne Franks museum. Vi gör en heldagsutflykt till Keukenhof, världens vackraste vårblomsterträdgård och gör kanalturer och stadsvandringar.
Program
Dag 1
Direktflyg från Landvetter eller Arlanda med KLM.
Efter incheckning på trestjärniga, centrala hotell Rho (www.rhohotel.com) och lunch gör vi en promenad till Anne Franks Hus för att se det hus som hon och hennes familj samt familjen van Pels gömde sig i undan judeförföljelserna i Amsterdam efter 1940. Museet visar denna grymma tid och den stora betydelse hennes dagbok har haft efter Annes död i Bergen-Belsens koncentrationsläger. Gemensam välkomstmiddag.
Dag 2
Vi promenerar till Rijksmuseum och ser de fantastiska samlingarna av konst från Hollands guldålder; Rembrandt, Frans Hals, Vermeer van Delft m. fl.  Efter lunch  tar vi en båt för en seightseeing på kanalerna. Gemensam middag.
Dag 3
Vi tar kanalbåt till Vincent van Gogh-museet och ser de fina utställningarna med konst av denne store expressionist. Efter lunch ser vi det moderna museet Stedelijk med internationell 1900- och 2000-talskonst Resten av dagen fri.
Dag 4
På morgonen promenerar vi till Rembrandts hus där konstnären bodde 1639-1658 och ser hans bostad och ateljé samt utställning av hans originaletsningar. Efter lunch gör vi en stadspromenad och ser bl a  Blomstermarknaden, Beguinhof och Tuschinskyteatern i art decostil. Resten av dagen fri.
Dag 5
Heldagsutflykt med buss till Keukenhof, en 32 ha stor park som sägs vara världens vackraste blomsterträdgård med miljontals vårblommor, framför allt tulpaner, hyacinter och påskliljor.  Gemensam avskedsmiddag.
Dag 6
Fri förmiddag och hemresa.

Pris 15 200 kr/person i dubbelrum. 
I priset ingår flyg, hotell 5 nätter med frukost, buss flygplats-hotell-flygplats, kanalbåtsresor, entréer, guidningar, bussutflykt till Keukenhof samt 3 trerättersmiddagar med vin på utvalda restauranger. Enkelrumstillägg 3 375 kr.
  
Reseledare och guide är konstvetaren fil.kand Karin Walhammar

2010-11-10

Resevillkor

Allmänna villkor för paketresor


1. Avtalet
1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra
till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall
fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet,
ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.
1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne.
En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal
har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har
gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om
ändringarna.
1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för
resenären som sammanhänger med avtalet.
1.4 En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om
den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett
gemensamt pris, eller för skilda priser som är knutna till varandra.
1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat
resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt
överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.
2. Betalning av priset för resan
2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår
av avtalet.
2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40
dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.
2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning
(anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till
resans pris och omständigheterna i övrigt.
2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har
arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som
skadestånd om inte detta är oskäligt.
3. Resenärens rätt till avbeställning av resan
3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.
– Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad
resenären erlagt för avbeställningsskydd.
– Avbeställningskostnaden är alltid lägst 200 kronor per resenär.
3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären
erlägga 5 % av resans pris.
3.1.2 Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före
avresan skall resenären erlägga 15 % av resans pris.
3.1.3 Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 24 timmar före
avresan skall resenären erlägga 50 % av resans pris.
3.1.4 Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan skall resenären
betala hela resans pris.
Särskilda resevillkor gällande 3.1.1 - 3.1.4
Avbeställning av resa 121 eller fler dagar före avresa - utan kostnad
Avbeställning av resa 91-120 dagar - 600 kr
Avbeställning av resa 46-90 dagar - flygkostnaden
Avbeställning av resa 31-45 dagar - 50% av resans pris
Avbeställning av resa 0-30 dagar - 100% av resans pris

3.1.5 För s.k. bilpaketresor (resa med egen bil, färjetransport och
inkvartering i stuga eller lägenhet) gäller att resenären skall betala hela
resans pris vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan. Vid
avbeställning dessförinnan gäller punkt 3.1.1.
3.2 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att
avbeställa resan, enligt följande.
– Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad
resenären erlagt för avbeställningsskydd.
– Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad
han betalat för avbeställningsskyddet.
3.2.1 Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i
punkt 3.2.2 - 3.2.4 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift
som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får
högst uppgå till 5 % av resans pris dock högst 200 kronor.
3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo,
resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller
nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt
beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för
resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat
sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att
resenären inte rimligen kan genomföra resan.
3.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det
att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så
ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att
resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över
händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan
beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.
3.2.4 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt
beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och
det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens
sällskap.
3.2.5 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan
resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2 -
3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på
avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är
storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra
kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall
inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären.
3.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att
avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på
tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.
3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i
färdhandlingarna.
3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan
återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.
4. Resenärens rätt att överlåta avtalet
4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att
få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller
annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av
resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller
återförsäljaren om överlåtelsen.
4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt
ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för vad som återstår att
betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan
uppkomma på grund av överlåtelsen.
5. Arrangörens ändringar före avresan och
inställande av resan

5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren
Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det
framgår tydligt av avtalet att detta får ske.
5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet
Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer
att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för
resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras
väsentligt till hans nackdel.
Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han vill ändra avtalsvillkoren,
skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes
rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.
Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om
han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda
avtalet.
5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa
Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2 har han rätt till en annan
paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller
återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre
ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.
Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte
erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören
ställer in resan utan att resenären är skuld till det.
5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa
I sådana fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till skadestånd från
arrangören, om det är skäligt.
Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte
om arrangören visar
1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till
resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om
att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att
resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller
2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför
arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med
när avtalet ingicks och vars följder denna inte heller skäligen kunde ha
undvikit eller övervunnit.
Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är
arrangören fri från skadeståndskrav enligt första stycket 2 endast om också
den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma
gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.
5.5. Ändring av priset
Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan
blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett
belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
1. ändringar i transportkostnader
2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i
resan, eller
3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för
resan.
Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av
den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet
av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som
anges i 1 – 3 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 2
ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med
samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att
redovisa hur prishöjningen beräknats.
Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om
kostnadsökning överstiger 60 kr.
Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade
avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om
prisförändringarna.
Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före
den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid
kostnadsminskning enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om
kostnadsminskningen överstiger 60 kr.
5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid
ingripande händelser m m.
Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter
det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten
av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof,
krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt
påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den
tidpunkt då resan skall genomföras.
För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits
skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.
6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och
brister

6.1 Uteblivna prestationer
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan
tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang
utan extra kostnad för resenären.
Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på
godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt,
utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka
till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.
Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring
för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och
skadestånd.
6.2 Andra fel och brister
Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har
resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.
Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på
ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde
förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller
skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från
skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat
skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på
någon annan i ett tidigare led.
Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje
stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.
6.3 Skadeståndets omfattning
Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren
förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada.
Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009),
luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen
(1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt nämnda lagar i
deras lydelse då skadan inträffade i stället för enligt dessa villkor.
Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt
att fordra enligt de nämnda lagarna.
Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.
7. Reklamation och avhjälpande
7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av
avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka
felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om
möjligt ske på resmålet.
7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller
återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.
7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören
eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig
lösning.
8. Resenärens ansvar under resan
8.1 Arrangörens anvisningar m m
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som
lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar.
Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan
och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra
inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan
arrangören häva avtalet.
8.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom
försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller
föreskrifter.
Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot
någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.
8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m m
Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt
informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga
under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som
gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.
Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för
resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum,
vaccinationer, försäkring.
Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av
brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass,
om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller
återförsäljaren.
8.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är
skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant.
Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid
kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.
9. Tvistlösning
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av
avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas
av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.
Konsumentverket/KO har träffat överenskommelse om ovanstående villkor
med följande branschförbund:
Svenska Bussbranschens Riksförbund
Rese- och Turistindustrin i Sverige, RTS
Föreningens Svenska Bilresearrangörer
Nätverket Svensk Turism (utom punkten om antal tillgängliga
platser vid annonsering i dagspress)
Svenska Resebyråföreningen

2007-04-27

Konstresa till Provence 2016

Konstresa till Provence där vi upplever platser och museer med anknytning till Picasso, Léger, Miro, Chagall, Matisse och Nya realisterna m fl.

11-16 oktober 2016


Program (med reservation för mindre ändringar).
Dag 1
Flyg från Göteborg/Landvetter eller Arlanda.
Buss till Hotel Gounod i Nice. Adress: 3 rue Gounod. 06000 Nice.
Tel 0033 4 93 16 42 00. www.gounod-nice.com. Efter incheckning och lunch gör vi en vandring längs Promenade des Anglais.
Gemensam välkomstmiddag på Restaurang L´Essenciel på grannhotellets tak.
Dag 2
Stadsvandring i Gamla Nice. Efter lunch besöker vi Moderna Museet med verk av bl a Nya realisterna på 60-talet som Yves Klein, Arman, César och Niki de Saint Phalle m.fl.
Gemensam middag på 11 eme Art nära hotellet.
Dag 3
Heldagsresa med buss till St. Paul och det vackra Fondation Maeght med skulpturpark och museum med
bl a Miro och Giacometti.
Vi åker vidare till Vence för lunch och strosande i den gamla staden. Därefter besöker vi dominikanerklostret och dess Chapelle Rosaire med Matisses utsmyckningar och konstverk. Enligt honom själv hans vackraste verk. Fri kväll
Dag 4
Vi tar lokalbussen till det vackra Matissemuseet på Cimiezkullen och efter lunch ser vi Chagallmuseet med konstnärens mäktiga målningar från Bibeln.
Fri eftermiddag och kväll.
Dag 5
Heldagsresa med buss till Fernand Légermuseet i Biot. Vi åker vidare till keramikstaden Vallauris där vi äter lunch och sedan besöker museet med bl a Picassos keramik samt hans väggmålningar Kriget och Freden i det medeltida kapellet. På torget står hans bronsskulptur Mannen med fåret. Resan går vidare till Antibe och Picassomuseet i Chateau Grimaldi.
Gemensam avskedsmiddag på Restaurant Barracuda nära hotellet.
Dag 6
Hemresa. Buss hämtar vid hotellet för transport till flygplatsen.

Pris 13 500 kr/person i dubbelrum
I priset ingår flyg, hotell 5 nätter med frukost,buss till/från flygplatsen, bussresor, museientréer, guidningar och 3 st. trerättersmiddagar med vin. Enkelrumstillägg 2 000 kr.

Reseledare och guide är konstvetaren fil.kand Karin Walhammar